استخدام

برای استخدام در شرکت تولیدی بهبود لطفا فرم زیر را تکمیل نمایید .

نام و نام خانوادگی(*)
Please type your full name.

پست الکترونیک(*)
Invalid email address.

مدرک تحصیلی(*)
Please specify your position in the company

آخرین دانشگاه
ورودی نامعتبر

آخرین معدل
ورودی نامعتبر

آشنایی با زبان خارجی
ورودی نامعتبر

میزان تسلط
ورودی نامعتبر

به چه نحوی مشارکت می کنید ؟

میزان حقوق پیشنهادی
ورودی نامعتبر

ُسایر توضیحات
ورودی نامعتبر